CREW – 09-03-2017

Houston’s Impervious/Pervious Cover Ratio – Image: Houston-Galveston Area Council – Data: Data sources: City of Houston; Google Earth 2011 Satellite Imagery